Fundusze Europejskie

Projekty UE

 

Lilu Fruits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Podniesienie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa Lilu Fruits Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku poprzez zwiększenie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.”

Celem projektu jest poprawa efektywności poprzez optymalizację procesów handlowych występujących w przedsiębiorstwie Lilu Fruits, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przedmiotem projektu jest zakup Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) usprawniającego pracę przedsiębiorstwa, który obejmuje software oraz hardware (środki trwałe umożliwiające wdrożenie i prawidłowe działanie). System zostanie zbudowany w oparciu o istniejącą bazę danych MS SQL. Rozwiązania wprowadzone przez system zostaną zintegrowane z istniejącym już w firmie oprogramowaniem. Usprawnienie funkcjonowania procesów oraz intuicyjna i rozbudowana wymiana informacji z klientami zwiększy zdolność Lilu Fruits do rozwijania usług, co poskutkuje poszerzeniem rynków zbytu.

Wartość Projektu ogółem: 739 845,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 601 500,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 294 735,00 PLN

Lilu Fruits Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem jest utrzymanie działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Wartość projektu i wkładu Funduszy Europejskich: 102 665.13 PLN.