Analiza efektywności

Analiza efektywności wdrożenia rozwiązań  w ramach projektu „Podniesienie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa Lilu Fruits Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku poprzez zwiększenie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych”, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0329/17-00 z dnia 12.09.2018 r.

Celem głównym projektu była poprawa efektywności funkcjonowania Lilu Fruits sp z o.o. dzięki optymalizacji procesów handlowych , magazynowych i logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Lilu Fruits jest wiodącą firmą na pomorskim rynku dostawców warzyw i owoców dla branży hotelarsko gastronomicznej. Opracowując długookresową strategię rozwoju Spółki z uwzględnieniem ograniczeń organizacyjnych zdecydowano o zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych dla zapewnienia odpowiednich możliwości obsługi zwiększającej się liczby klientów i co za tym idzie zwiększającej się liczbie zamówień. Ograniczenia organizacyjne związane z brakiem stosowania nowoczesnych technologii w procesie realizacji zamówień klientów stanowiły główną przeszkodę w planowanej ekspansji na rynku północnej Polski.

Dzięki trafnemu zidentyfikowaniu potrzeb oraz opracowaniu koncepcji rozwiązań z wykorzystaniem technologii informatycznych , unikalnej wśród dostawców owoców i warzyw możliwym stało się wejście na ścieżkę stabilnego rozwoju.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przekładających się na poprawę efektywności należy rozpatrywać w kontekście mierzalnych wartości wzrostu przychodów firmy, liczby obsługiwanych zamówień oraz kosztów związanych z jakością towaru

Planując strategię rozwoju Spółki dokonano identyfikacji procesów ograniczających możliwości zwiększenia sprzedaży towarów. Jednym
z głównych ograniczeń organizacyjnych była wydajność podczas procesu kompletacji zamówień od klientów. Dzięki połączeniu zaprojektowanemu i wdrożonemu rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami Lilu Fruits, oraz dedykowanych środków technicznych sfinansowanych ze środków własnych  osiągnięto ponad 100% wzrost wydajności w procesie kompletacji zamówień.

Poprzez zastosowanie dedykowanych rozwiązań Lilu Fruits na przestrzeni lat 2021-2023 notuje kilkudziesięcioprocentowe kwartalne wzrosty
przychodów wynikających ze sprzedaży towarów. Wraz ze wzrostem przychodów rośnie również skumulowana wartość zakupionych towarów.  Biorąc pod uwagę specyfikę sprzedawanych produktów należy zwrócić uwagę na malejący trend wartości towarów poddanych utylizacji. Jest to konsekwencją zapewnionej przez wdrożony system kontroli wydań towarów oraz całkowitą zmianę postępowania w procesie kompletacji zamówień. Całkowity koszt realizacji projektu to 617 150,69 PLN, a dofinansowanie z budżetu środków europejskich 245 856,78 PLN.